Søby - Mommark Færgen


Mellem Als og Ærø sejlede der en lille færge. Nu sejler der en større færge, og ruten er en lidt anden.
Der blev lavet en trafikaftale, en del af denne aftale var at de 4 færgeruter til Ærø skulle omorganiseres og der skulle ske rutesammenlægninger. I den forbindelse blev det besluttet at forbindelsen til Als som dengang var den mindste, skulle udbygges.
I mange år har havnen i Mommark på Als været færgens anløbssted, men havnen i Mommark ville ikke kunne ekspedere en færge der ifølge aftalen skulle være større. Derfor valgte man at flytte ruten til Fynshav hvor der allerede er færgehavn for forbindelsen til Fyn (Bøjden).

Dette skal være et tilbageblik på den lille færgerute, og stemningen omkring Mommark Havn som havde det hygge man forbinder med et lille fiskeleje, lidt fiskeri, en bus og en færgeforbindelse.

Between the ilsands Als and Ærø, there was a small ferry line. It has now been replaced by a larger line, and the harbour in Mommark does no longer service the new ferry. This is meant as a look back at the small ferry line, and the ambient in the harbour of Mommark which has most of what can be connected with a small fishing port. There was a bus line, some fishery, and the ferry line.Vi ankommer med bussen ned til Mommark Færge.
Arrival by bus to the ferry portInden færgen ankommer er der tid til at se sig lidt omkring på havnen.
There is time left to have a look at the harbour before the ferry arrives.

Fiskeriet sætter sit præg på havnen, det er en arbejdsplads der bidrager med mange festlige farver.
The fishery is a workplace that adds admosphere with lot of colours and atmosphereHavneindsejlingen er markeret med to små hvide fyrtårne som dog ikke længere er i brug.
The harbour entrance is framed by two small lighthouses, now both out of use.


Havnen bærer præg af at der tidligere har været mange aktiviteter, og at mange af disse er ophørt. Et begyndende forfald bidrager på sin egen måde til at forstærke stemningen.

The port shows signs of previous activities, and that these have decreased remarkably. A beginning decay increases the atmosphere around this little port.


Det tidligere havnekontor, fængsel, og en original engelsk telefonboks opstillet efter inspiration fra filmen "Local Hero".

The former port office, once also jail, and an original english telephonecell placed here after inspiration by the movie "Local Hero"
Det nyeste på hele havnen er et læskur til færgens passagerer, det kan også bruges til andre formål..

The newest item here is a shelter for passengers to the ferry, and it seems to be useful for other puposes too....
Færgen nærmer sig Mommark.
The ferry approaches Mommark.
I opmarchbåsene er ventende trafikanter klar til at det bliver deres tur til at køre om bord på færgen. Der er mange der skal med, mon de komer med alle? Det er jo en lille færge?
In the deployment area waiting travellers are ready to board when they come on turn. There are many already, will they all get on board? It is a small ferry.

Færgen Øen som trafikerede ruten kommer ind i havneindløbet, og retter ind efter færgelejet, bovporten åbnes langsomt.
The ferry Øen that used to service the line arrives trough the inlet, and targets the ferry bridge, while the bow port is slowly opened.

Der lægges til, hvor både passagerer og ventende på havnen iagttager begivenhedernes gang.
Going to port, while passengers and people at the harbour watches the process.Havnen med sin færge.     The harbour with its ferry.De nye passagerer og deres fartøjer skal om bord. Nogen forundres over at de dirigeres ind til siden, og andre kommer ind før dem. Men personalet kender deres færge, og vurderer hvor meget hver enkelt bil fylder, og hvordan færgen kan pakkes bedst muligt. Og på den måde kom de alle med.
The new passengers board. Some wonder why they are taken to the side, and other cars board before them. But the staff knows their ferry, and how to store the cars best on the car deck. Thus all came on board.

Der er en plads til alt.     There is a dedicated place to everything.

Færgen bakker ud af færgelejet, og vi er på vej. Ud gennem indsejlingen, og snart forsvinder Mommark havn agterude.
The ferry backs out, and we are on our way. Out through the inlet, and soon Mommark Port disappers behind us.Indtryk fra færgen.     Impressions from the ferry.

Et vigtigt vartegn når man nærmer sig Ærø er Skjoldnæs Fyr, som ligger på Ærøs nordspids. Her drejer færgen ind på en sydligere kurs.
An important landmark when approaching Ærø is the Skjoldnæs Fyr lighthouse located on the northern tip of Ærø. Here the ferry turns to a more southern course.Vi nærmer os Søby, hvor møllen er et tydeligt vartegn. Færgen fra Faaborg er ankommet lidt før os, og er ved at lægge til.
Approaching Søby, where the mill is a visible landmark. The ferry from Faaborg has arrived just before ours, and is already docking in.Nu er det Øens tur til at lægge til, og færgen tømmes for passagerer.
Now Øen has come on turn for docking in, and the ferry is unloaded.


De to færger i hvert sit færgeleje.     The two ferries side by side.Indtryk fra Søby havn.     Impressions from the harbour of Søby.

Færgens nye passagerer tages om bord, på tilbagevejen skal der ikke pakkes helt så tæt på denne tur. Landgangen tages, og snart er vi på vej igen, ud langs kysten mod Skjoldnæs.
New passengers board, on this trip there is some free space left. And soon we are n our way along the coast to Skjoldnæs again.


Igen runder vi Skjoldnæs, som forøvrigt har givet navn til den nye færge M/F Skjoldnæs der betjener den nye rute melem Fynshav og Søby.
Again we come vlose to Skjoldnæs, which has also given name to the new ferry that services the new route between Fynshav and Søby.Et par indtryk fra færgen igen, færgen fører også Ærøs eget flag som en slags gæsteflag.
Some impressions from the ferry again, it also carries the flag of Ærø as a sort of guest flag.Undervejs møder vi mange forskellige skibe, og i det fjerne kan færgen fra Bøjden til Fynshav ses.
On our way, we meet other ships and far north, a glimpse of the ferry from Bøjden to Fynshav can be spotted.Færgen nærmer sig Mommark, og folk begiver sig ned på vogndækket. Færgen glider ind i havnen og lægger til, og snart kan de rejsende forlade færgen.
The ferry apporaches Mommark and the passengers go to the car deck, the ferry glides thorugh the harbour inlet, and docks in. Soon the passengers can continue their trip by land.Et par hurtige indtryk fra Momark havn, og snart forlader færgen igen havnen ud på en ny tur.
A few fast impressions from Mommark, and soon the ferry leaves port for another trip.


Nu har færgen sejlet sin sidste tur, og kølvandsstriberne peger nu en anden vej.
Not the ferry had its last trip, and only memories remain.

September 2009.

© Kim Christensen 2009

Tilbage